АБРИТУС, РАЗГРАД

Да се развие потенциала на Националния археологически резерват „Античен комплекс Абритус” (НАР „Абритус”) като туристически продукт и да привлече значителен брой посетители като основа за устойчиво развитие на туризма в община Разград. С подобряване, консервация и реставриране на отделните сгради и крепостната стена в обекта на културното наследство Античен град „Абритус” и свързаната с тях публична инфраструктура, насърчавайки по този начин развитието на специализираните продукти на културен туризъм, проектното предложение цели преодоляване на несъответствието между богатия ресурсен потенциал и липсата на развита атракция, адаптирана към съвременните пазарни изисквания и експониране на архитектурните паметници на културата в резерват „Абритус” по начин, който да осигурява значителното им търсене и да гарантира икономическата жизнеспособност, като в същото време се гарантира и равен достъп до за хора с увреждания.

В експлоатация
ОБЩИНА РАЗГРАД
2013

Архитектура
Велина Панджарова
Милчо Томов
Ирина Добрева
Доника Георгиева
Мирослав Велков
Иван Ружев

ABRITUS, RAZGRAD